เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

[แก้ไข] พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรม

--------------------------------------------------------------------------------

ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

[แก้ไข] พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

--------------------------------------------------------------------------------

เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง ทำให้พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์ที่ยอมรับกันทั่วโลก พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือมดหรือเรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ เรือใบไมโครมด

ถึงแม้ว่าเรือใบลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรือโม้ค (Moke) เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 นอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้ว ยังทรงเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น แบตมินตัน เทนนิส ยิงปืน เป็นต้น

[แก้ไข] พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

--------------------------------------------------------------------------------

ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริในระยะแรกๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ

1.โครงการที่มีลักษณะศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการส่วนพระองค์โครงการดังกล่าวนี้เท่ากับเป็นการเตรียมพระองค์ในด้านข้อมูล และความรอบรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่แก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นด้วย

2.โครงการที่มีลักษณะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรู้ไปด้วยกัน จะทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรกโครงการยังจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะบริเวณรอบๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development) หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อยๆ ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพื้นที่ที่กว้างขึ้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอยู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้คือ

1.โครงการตามพระราชประสงค์

หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งต้องทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง

2.โครงการหลวง

พระองค์ทรงเจาะจงดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มล่าง ด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อยลอย และเลิกการค้าไม้เถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นกกฎหมาย ทรงพัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้งๆที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่า จะเกิดผลไดต้องใช้เวลานานนับสิบปี การดำเนินงานจะยากลำบากสักเพียงใดมิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อยๆได้ผลดีขึ้นๆ ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า“พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า“แม่หลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง”

3.โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

หมายถึง โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดำริให้เอกชนไปดำเนินการ ด้วยกำลังเงิน กำลังปัญญา และกำลังแรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นต้น

4.โครงการตามพระราชดำริ

โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร โครงการตามพระราชดำรินี้ในปัจจุบันเรียกว่า“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกว่า๕ ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น

ประเภทของโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

การพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน
การเกษตร
การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสิรมอาชีพ
การแพทย์และสาธารณะสุข
คมนาคม/สื่อสาร
สวัสดิการสังคม
การปฏิรูปและพัฒนาที่ดิน
ทรัพยากรประมง
โครงการสำคัญและอื่น ๆ

จาก: roybin - aviation250@hotmail.com - 4 ธันวาคม 51, 16:59:48 - IP: 124.121.246.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก: กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี - montri44@yahoo.com - 10 ธันวาคม 51, 15:03:49 - IP: 125.26.162.xxx

ควรรักและเคารพในพ่อหลวงของปวงชาวไทย

จาก: นศท. - ไม่ระบุ - 9 มกราคม 52, 15:50:39 - IP: 125.27.196.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรมพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

จาก: ม.พัน.25 รอ. - ไม่ระบุ - 11 มกราคม 52, 10:14:04 - IP: 125.26.26.xxx

. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

จาก: bboy - ไม่ระบุ - 3 พฤศจิกายน 52, 12:17:27 - IP: 58.9.196.xxx

. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

จาก: สมชาย - ไม่ระบุ - 3 พฤศจิกายน 52, 12:19:29 - IP: 58.9.196.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

จาก: crazyboy - ไม่ระบุ - 3 พฤศจิกายน 52, 12:20:44 - IP: 58.9.196.xxx

พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็นทุกสิ่งอย่าง ที่ทำให้ชาติไทยได้ดำรงคงมา จนถึงทุกวันนี้
ทรงเป็นจอมทัพไทย และทรงเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก ของทุกศาสนาหลัก ที่พสกนิกรไทย
นับถืออยู่ ทุกหมู่เหล่า แต่เนื่องจาก พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ของไทย
มาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ดังนั้น พระมหากษัตริย์ไทย
จึงทรงเป็น พุทธมามะกะ ทรงปกครองประเทศ ด้วยหลัก ของทศพิธราชธรรม
และจักรวรรดิวัตร อันเป็นคำสอน ในพระพุทธศาสนา นำความเจริญ รุ่งเรือง
และความผาสุก ร่มเย็น อันเป็นยอดปรารถนา ของมนุษย์มาสู่ชนชาวไทย ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

จาก: ป.พัน.๒ รอ. - soisoi2245@hotmail.co.th - 30 พฤศจิกายน 53, 10:06:52 - IP: 125.27.127.xxx


พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

จาก: ป.พัน.๒รอ. - B_YAKUZA@HOTMAIL.COM - 23 ธันวาคม 53, 9:47:13 - IP: 125.27.126.xxx

อยาก ให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 27 ธันวาคม 53, 10:45:40 - IP: 125.24.110.xxx

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

จาก: ป.พัน.2 รอ - b_yakuza@hotmail.com - 27 ธันวาคม 53, 11:23:10 - IP: 125.27.120.xxx

ไม่มีแผ่นดินใดให้ไออุ่นเท่ากับแผ่นดินที่เราอยู่ เพราะพ่อหลวงทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ของพระองค์ทรงพระเจริญ...

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 28 ธันวาคม 53, 7:42:00 - IP: 125.24.170.xxx

เนื่องในศุภาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอด ...

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ กองการฝึกและศึกษา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 29 ธันวาคม 53, 9:44:52 - IP: 125.24.118.xxx

พนมกรก้มกราบทั้งดวงใจ แด่พ่อไทยสุดแสนประเสริฐล้ำ
รวมพรธรรมของพ่อมาน้อมนำ ทุกคนจำจักทำแต่ความดี
ทรงเหนื่อยล้า วรกาย เพื่อค้นหา ชาวประชา ที่มีทุกข์ ให้สุขศรี
เราปลาบปลื้ม ภูวดล ทรงสุธี ทรงความดี มีพระคุณ กรุณา

จาก: ผปบ.จทบ.ท.ส./supanya - pavat_45031@hotmail.com - 30 ธันวาคม 53, 10:18:06 - IP: 118.173.47.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงขนชาวไทยตลอดไป

จาก: ป.พัน.2 รอ. - b_yakuza@hotmail.com - 31 ธันวาคม 53, 11:44:49 - IP: 125.27.123.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอจงรักภักดีต่อพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 5 มกราคม 54, 9:05:17 - IP: 125.24.171.xxx

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ทรงนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 6 มกราคม 54, 9:40:24 - IP: 182.53.3.xxx

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

จาก: ป.พัน.๒ รอ. - soisoi2245@hotmail.co.th - 6 มกราคม 54, 11:13:48 - IP: 125.27.127.xxx

ขอให้ปวงชนชาวไทย น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 7 มกราคม 54, 8:42:31 - IP: 125.24.103.xxx

น้อมใจภักดิ์ ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

จาก: ป.พัน.๒ รอ. - soisoi2245@hotmail.co.th - 8 มกราคม 54, 11:42:32 - IP: 125.27.123.xxx

สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่คู่ประเทศไทยมาช้านาน เป็นสถาบันที่เราคนไทยทุกคนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ให้ความเคารพ เราซึ่งเป็นคนไทยควรที่จะรู้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราควรจะทำดีถวายถวายพ่อของแผ่นดิน แม่ของแผ่นดิน เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแก่ทั้งสองพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 11 มกราคม 54, 8:18:54 - IP: 125.24.120.xxx

You can watch porno on this site and here also sex ve kelebek and kelebek script son kelebek script
hi guys kelebek script released. For connecting people to chat this website is sex sohbet also export Here is a Forum web site forum Thanks.

จาก: ras - ไม่ระบุ - 11 มกราคม 54, 13:07:31 - IP: 82.8.224.xxx

1. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
2. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
3. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปีติในพระราชหฤทัยสืบไป
4. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
5. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 12 มกราคม 54, 8:46:26 - IP: 125.24.120.xxx

“....บ้านเมืองของเราถูกกระทบกระแทกจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เป็นเหตุทำให้คนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทัน กลับกลายเป็นคนที่คิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อื่น จึงพากันก่ออาชญากรรมและความไม่สงบ รวมทั้งการละเมิดและเบียดบังผู้อื่น ด้วยอาการและวิธีการต่าง ๆ อย่างคาดไม่ถึง....”
พระบรมราโชวาท ฯ ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
ณ รร.นายร้อยตำรวจ
เมื่อ 10 เม.ย.21

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 13 มกราคม 54, 10:19:42 - IP: 125.24.140.xxx

เหงื่อทุกหยดทุกหยาดท่านหลั่งไหล
แต่ท่านยังทำเพื่อไทยทั่วทิศา
เราลูกไทยโปรดน้อมนำคำท่านมา
รวมพลังสามัคคีกันพลันร่มเย็น
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ทุกเขตขัณฑ์สุขล้นทุกคนเห็น
พสกนิกรมีความสุขและร่มเย็น
เพราะพ่อเป็นผู้ให้ไทยทุกคน

จาก: ผปบ.จทบ.ท.ส./supanya - pavat_45031@hotmail.com - 14 มกราคม 54, 9:28:47 - IP: 118.173.33.xxx

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

จาก: golf - ไม่ระบุ - 14 มกราคม 54, 10:19:59 - IP: 182.52.23.xxx

พระบารมี มากล้น เหลือคณา
ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 17 มกราคม 54, 8:29:27 - IP: 113.53.180.xxx

ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
ในหลวงของพวกเรา ทรงมีพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานับประการ
ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆด้าน
ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งด้านความคิด
ด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิตแล้ว ล่ะก้อ
เชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน
.....

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 20 มกราคม 54, 7:50:37 - IP: 125.24.97.xxx

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ยากที่บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นจำนวนมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้หมดสิ้น

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 21 มกราคม 54, 12:14:08 - IP: 125.24.104.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไปจาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 24 มกราคม 54, 8:57:24 - IP: 125.24.128.xxx

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 25 มกราคม 54, 9:26:23 - IP: 125.24.103.xxx

ขอให้ทุกฝ่ายหันมาจับมือกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศ เพื่อในหลวงของเรา

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 26 มกราคม 54, 8:07:32 - IP: 125.24.118.xxx

พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้กับชาวไทย และทรงนำพา แนวทางพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคน ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 27 มกราคม 54, 7:43:04 - IP: 125.24.120.xxx

"...การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว..." (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ ฯ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ฯ ปีการศึกษา 2528 ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 10 มี.ค.29)

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 28 มกราคม 54, 8:51:33 - IP: 182.53.6.xxx

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล จงบังเกิดมี แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

จาก: supanya/ผปบ.จทบ.ท.ส. - pavat_45031@hotmail.com - 28 มกราคม 54, 14:34:36 - IP: 182.52.46.xxx

“...ทั่วโลกมีความเดือดร้อนมาก คือความไม่สามัคคี ความแก่งแย่งกัน ความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมาก ซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะ ฉะนั้น ต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดี และแสดงออกมาให้เห็นว่า ความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครู นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคม
ลาไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลที่ประเทศมาเลเซีย
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2518

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 31 มกราคม 54, 8:47:55 - IP: 125.24.104.xxx

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน…ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 31 มกราคม 54, 11:11:39 - IP: 125.24.141.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย...ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 1 กุมภาพันธ์ 54, 8:16:04 - IP: 125.24.132.xxx

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติไว้โดยทั่วกัน จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติเรียบร้อยได้

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 2 กุมภาพันธ์ 54, 7:44:32 - IP: 125.24.103.xxx

คนไทยทุกคนจงรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายให้กับพระเจ้าอยู่ของพวกเราชาวไทยทุกคน

จาก: กฝศ.นรด. - ไม่ระบุ - 3 กุมภาพันธ์ 54, 15:19:29 - IP: 125.24.150.xxx

ข้าพเจ้าจักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จาก: supanya/ผปบ.จทบ.ท.ส. - pavat_45031@hotmail.com - 4 กุมภาพันธ์ 54, 9:20:56 - IP: 118.174.116.xxx

พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอทรงพระเจริญ

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 7 กุมภาพันธ์ 54, 11:41:45 - IP: 125.24.132.xxx

ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงมีพระเกษมสำราญ
ทรงปราศจากโรคาพยาธิ
ทรงมีพระวรกายและพระหฤทัยแข็งแรง
ทรงพระเจริญ.

จาก: ทหารช่าง กศ.รร.รด.ศสร. - nu_so_cute@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 54, 9:38:30 - IP: 125.25.140.xxx

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 54, 9:56:24 - IP: 125.24.108.xxx

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 10 กุมภาพันธ์ 54, 8:22:41 - IP: 182.53.1.xxx

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ผปบ.จทบ.ท.ส./supanya - pavat_45031@hotmail.com - 10 กุมภาพันธ์ 54, 10:10:41 - IP: 118.173.49.xxx

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 11 กุมภาพันธ์ 54, 9:28:18 - IP: 125.24.109.xxx

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 14 กุมภาพันธ์ 54, 10:02:09 - IP: 125.24.103.xxx

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์เป็นสุข...ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 15 กุมภาพันธ์ 54, 8:39:13 - IP: 125.24.112.xxx

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 16 กุมภาพันธ์ 54, 9:00:43 - IP: 125.24.107.xxx

เราจะต้องยึดมั่น รักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของประเทศให้ดำรงคงอยู่สืบไป

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 17 กุมภาพันธ์ 54, 7:45:28 - IP: 125.24.98.xxx

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 21 กุมภาพันธ์ 54, 14:59:12 - IP: 125.24.144.xxx

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 22 กุมภาพันธ์ 54, 8:21:55 - IP: 125.24.144.xxx

หากเราเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 23 กุมภาพันธ์ 54, 7:43:00 - IP: 125.24.154.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 24 กุมภาพันธ์ 54, 9:25:23 - IP: 125.24.108.xxx

ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม ปกครองราษฎรทศพิศราชธรรม

จาก: ป.พัน.๒๕ - artillery_25@hotmail.com - 25 กุมภาพันธ์ 54, 11:58:13 - IP: 61.7.186.xxx

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 25 กุมภาพันธ์ 54, 12:03:30 - IP: 125.24.138.xxx

เราเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 28 กุมภาพันธ์ 54, 7:44:15 - IP: 182.53.13.xxx

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย เราจงน้อมนำพระราชดำรัสในพระองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และประเทศชาติ

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 1 มีนาคม 54, 8:16:42 - IP: 125.24.106.xxx

พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิจนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 2 มีนาคม 54, 14:03:16 - IP: 125.24.97.xxx

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น "ภูมิพลังของแผ่นดิน" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ก - kfs_nrd2010@hotmail.com - 3 มีนาคม 54, 13:46:31 - IP: 125.24.124.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 4 มีนาคม 54, 13:49:38 - IP: 125.24.137.xxx

…คนเราต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร....
(กระแสพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ – นักศึกษาวิยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ วันพุธที่ 3 มากราคม 2516)

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 7 มีนาคม 54, 9:01:30 - IP: 125.24.120.xxx

“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ และประชาชน “เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่า ประเทศของข้าพเจ้า คืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง”

จาก: กฝศ.นรด. - kfs_nrd2010@hotmail.com - 8 มีนาคม 54, 8:54:11 - IP: 125.24.113.xxx

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
แสงส่องหล้า พื้นแผ่นดินไทย ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: กฝศ.นรด. - k - 10 มีนาคม 54, 15:55:53 - IP: 125.24.121.xxx

เย็นกาย เย็นใจ เย็นศิระ เย็นเพราะพระบริบาลพระผ่านหล้า
เย็นเพราะร่มโพธิ์ทองของประชา เย็นเพราะพระทรงเมตตาประชาไทย ทุกถิ่นที่ ทรงเห็น ทุรกันดาร ท่านทรงงาน เสด็จดำเนิน อย่างกล้าหาญ ท่านทรงทำ สุขทุกถิ่น มาแสนนาน ทุกคนขาน ขนานนาม มหาราชา

จาก: supanya/ผปบ.จทบ.ท.ส. - ts.45031@hotmail.com - 11 มีนาคม 54, 13:56:26 - IP: 118.173.32.xxx

- ข้าพเจ้าจะปฏิบัติภารหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท บนพื้นฐานของความสำนึก ในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:41:33 - IP: 118.173.37.xxx

" - ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพรพระ ทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:42:33 - IP: 118.173.37.xxx

" - ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ "

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:43:49 - IP: 118.173.37.xxx

" - ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:44:56 - IP: 118.173.37.xxx

" - กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯชาวไทย ขอให้ในหลวงของ
ปวงชนชาวไทย จงทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาว ไทยยิ่งยืนนาน
"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:46:04 - IP: 118.173.37.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านจงมีพระพลานามัยสมบูรณ์

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:46:55 - IP: 118.173.37.xxx

" - ในหลวงทรงทุ่มเทพระวรกาย และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:47:36 - IP: 118.173.37.xxx

" - เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:48:14 - IP: 118.173.37.xxx

- ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงามน้ำพระทัยใฝ่กุศลทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:48:49 - IP: 118.173.37.xxx

" - บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์
มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:49:27 - IP: 118.173.37.xxx

" - ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ "

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:51:07 - IP: 118.173.37.xxx

" - ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพร
พระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:51:49 - IP: 118.173.37.xxx

- เหงื่อพ่อไหลอาบพักตร์ประจักษ์แจ้ง แผ่นดินแล้งน้ำท่วมนองพ่อมองเห็น ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจชาติลำเค็ญ พ่อยังเป็นผู้ชี้แนวให้แคล้วภัย อยากให้พ่อแย้มสรวลทบทวนคิด เศรษฐกิจพอเพียงเอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัดได้ประโยชน์จดใส่ใจ ธรรมชาติรักษาไว้ไทยอยู่ยืน

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:52:33 - IP: 118.173.37.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านจงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:53:21 - IP: 118.173.37.xxx

" - องค์ในหลวงของไทยเรารักยิ่ง ช่วยทุกสิ่งให้ประชาที่อาศัย อยู่บนผืนแผ่นดินถิ่นเมืองไทย ให้ปลอดภัยคลายทุกข์เป็นสุขกัน มาพวกเรามาพร้อมกันร่วมส่งจิต ช่วยกันคิดสร้างความดีเพื่อองค์ท่าน เหนืออิสานกลางใต้รวมใจกัน เทิดทูนท่านให้พระองค์ทรงพระเจริญ
"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:54:31 - IP: 118.173.37.xxx

- พระบารมีเหนือกษัริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:55:13 - IP: 118.173.37.xxx

-ขอเทิดทูนพระองค์ พ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:55:55 - IP: 118.173.37.xxx

- ในหลวงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:56:38 - IP: 118.173.37.xxx

- คำว่าพ่อใครหนอนั้นคือท่าน พระคุณนั้นงามเลิศประเสริฐศรี ทั้งพฤษา พสุธาหรือวารี ก้อไม่มีสิ่งไหนเทียบพระคุณ

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:57:16 - IP: 118.173.37.xxx

- นวัตกรรมสร้างสรรค์ชีวี องค์ภูมีปฏิบัติคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งก่อประโยชน์ในสากล ประชาชนร่มเย็นด้วยพระบารมี

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:57:49 - IP: 118.173.37.xxx

" - กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์ ขอจงทรงพระเจริญ
"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 11:58:37 - IP: 118.173.37.xxx

- พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เกรียม พระยังเปี่ยมเมตตาประชาชน

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:00:30 - IP: 118.173.37.xxx

- รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี อัญเชิญชัยให้อายุลุหมื่นปี แด่องค์ภูมีจักรีวงศ์


จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:04:07 - IP: 118.173.37.xxx

- มาเถิดไทยรวมใจไว้เหนือเกล้า ทุกหมู่เหล่ารวมส่งใจน้อมถวาย แด่เหนือหัวภูมิพลองค์เกริกไกร ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาล

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:05:41 - IP: 118.173.37.xxx

- ผืนแผ่นดินนี้ที่พ่อให้ ผืนแผ่นดินไทยที่พ่อหวง ทรงพลิกฟื้นผืนดินไทยทั้งปวง ด้วยทรงห่วงแหนปวงประชา

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:06:13 - IP: 118.173.37.xxx

- สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:06:43 - IP: 118.173.37.xxx

- พระมหากษัตริย์ไทยยิ่งใหญ่นัก ทรงปกปักบ้านเมืองรุ่งเรืองยิ่ง เสด็จไปถิ่นกันดารเพื่อรู้จริง แล้วแก้สิ่งเหล่านั้นให้บรรเทา

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:07:13 - IP: 118.173.37.xxx

- พ่อคนนี้คนดีเป็นที่หนึ่ง คิดคำนึงถึงพ่อคนนี้หนอ จะทำดีโดยไม่ต้องรีรอ ลูกจะขอให้พ่อมีสุขเอย

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:07:45 - IP: 118.173.37.xxx

- เย็นศิระเพราะพระบริบาล ทุกเขตขัณฑ์สุขล้นทุกคนเห็น พสกนิกรมีความสุขและร่มเย็น เพราะพ่อเป็นผู้ให้ไทยทุกคน

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:08:15 - IP: 118.173.37.xxx

" - ให้บุญบารมีของพระองค์ทรงปกป้องรักษาปวงประชาชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข


"

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:09:43 - IP: 118.173.37.xxx

- ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล จงบังเกิดมี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ

จาก: จทบ.ท.ส. - ts.45019@hotmail.com - 31 มีนาคม 54, 12:10:14 - IP: 118.173.37.xxx

ในหลวงทรงงานอย่างหนัก ทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ เพื่อความผาสุกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กอง พธ.พล.๑ รอ. - ไม่ระบุ - 28 เมษายน 54, 12:26:41 - IP: 124.121.23.xxx

แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยพระบารมีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: กอง สพบ.พล.๑ รอ. - ไม่ระบุ - 9 กันยายน 54, 17:42:36 - IP: 125.25.243.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรมพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ฉก.ทพ.๔๒ - ไม่ระบุ - 10 ธันวาคม 54, 11:47:39 - IP: 101.109.111.xxx

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

จากคุณ* :
   
อีเมล์ :
   
ข้อความ* :