สรุปข้อร้องเรียน รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. พฤติกรรมบริการ จำนวน 6 เรื่อง แยกเป็น
   • แพทย์ จำนวน 4 เรื่อง
   • พยาบาล จำนวน 2 เรื่อง
  1. รอนาน จำนวน 3 เรื่อง
  2. ไม่รับผู้ป่วยที่กลับจาก รพ.สงขลานครินทร์เข้านอนรักษาตัวใน รพ. ต่อ จำนวน 1 เรื่อง
  3. การเข้ารับบริการสุนัตที่โรงพยาบาล จำนวน 1 เรื่อง
  4. การเก็บเงินค่าบริการนอกเวลาราชการ จำนวน 1 เรื่อง
  5. การสำรองจ่ายกรณี พ.ร.บ. จำนวน 1 เรื่อง
  6. เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลติดต่อไม่ได้ จำนวน 1 เรื่อง
 3. สิ่งแวดล้อม ความสะอาดในโรงพยาบาล จำนวน 1 เรื่อง
 4. สอบถามข้อมูลทางกล่องข้อความเฟซบุ๊คโรงพยาบาลละงู จำนวน 5 เรื่อง

Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ งบบูรณาการปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ งบบูรณาการปีงบประมาณ 2561

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment