ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

………………………………….

                    ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ตำแหน่งดังนี้

  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

สรุปผลกิจกรรมการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ในชุมชน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment