Monthly Archives: March 2017

24 มีนาคม วันวัณโรคสากล

24 มี.ค. ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น “วันวัณโรคโลก” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายประเทศรวมทั้งไทย ในปีนี้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า “เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ ขจัดภัยวัณโรค” (on the move against tuberculosis : innovate to accelerate action)

Posted in ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลละงู ……………………………………………………                     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหากระกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน นั้น โรงพยาบาลละงู จึงได้กำหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment