Daily Archives: June 21, 2017

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

Posted in ตกลงราคา, สอบราคา | Leave a comment

ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

Posted in ประกาศราคา | Leave a comment