Daily Archives: July 4, 2017

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องซักและสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง, ตกลงราคา | Leave a comment

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………………………………………………………………………………….   ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment