Daily Archives: August 17, 2017

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง และปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Posted in ประกาศราคา | Leave a comment