Author Archives: languhospital

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวมงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2560 การนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไม่รวมงบลงทุน) เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2560 การนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ 2560 (เฉพาะงบลงทุน) เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 2560 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment