Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยจำนวน 3 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารสอบราคาซื้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง, สอบราคา | Leave a comment

ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคา, ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment