Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยจำนวน 3 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารสอบราคาซื้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง, สอบราคา | Leave a comment