Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม เงินบำรุง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม เงินบำรุง

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง61

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment