Category Archives: รับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง (เทคนิคการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน            1        อัตรา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน           1        อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน            1        อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment