ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน นั้น

Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

………………………………….

                    ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment