สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 100 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง
  2. ด้านการบริการ จำนวน 93 เรื่อง ประกอบด้วย
   • พฤติกรรมบริการ จำนวน 33 เรื่อง
   • รอนาน จำนวน 38 เรื่อง (รอตรวจ รอใบส่งตัว  ระบบไม่ดี)
   • ลัดคิวบริการ จำนวน 3 เรื่อง
   • ต้องแก้ไขเอกสารใบตรวจสุขภาพ/ใบส่งต่อ จำนวน 1 เรื่อง
   • แพทย์ไม่อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน/โรงพยาบาลเป็นโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 เรื่อง
 3. สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. สถานที่จอดรถคับแคบ จำนวน 1 เรื่อง
  2. ปรับปรุงที่ตั้งน้ำร้อน จำนวน 2 เรื่อง
 4. คำชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการ จำนวน 16 เรื่อง
 5. สอบถามข้อมูลทางกล่องข้อความเฟซบุ๊คโรงพยาบาลละงู จำนวน 46 เรื่อง

Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment

Posted in ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment