ประกาศราคากลางครุภัณฑ์

Posted in ประกาศราคา | Leave a comment

สรุปข้อร้องเรียนรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 63 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง
  2. ด้านการบริการ จำนวน 58 เรื่อง ประกอบด้วย
   • พฤติกรรมบริการ จำนวน 26 เรื่อง
   • รอนาน จำนวน 28 เรื่อง (รอตรวจ รอใบส่งตัว  ระบบไม่ดี)
   • ลัดคิวบริการ จำนวน 3 เรื่อง
   • ต้องแก้ไขเอกสารใบตรวจสุขภาพ/ใบส่งต่อ จำนวน 1 เรื่อง

Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment