ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  • 1.1 เครื่องผลิตออกซิเจน โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  • 1.2 ถังออกซิเจนขนาด 6Q พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท (เงินสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  • 1.3 เครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน)
  • 1.4 ที่นอนลม โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 10 อัน เป็นเงิน 85,000 บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  • 1.5 เตียง Fowler 2 ไก โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 3 เตียง เป็นเงิน 66,000 บาท (เงินหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  • 1.6 เตียง Fowler 3 ไก โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 3 เตียง เป็นเงิน 81,000 บาท (เงินแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
  • 1.7 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำโดยใช้กระบอกฉีดยา Syringe Driver โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

  หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  โรงพยาบาลละงู ได้รับงบประมาณจากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล ที่ กฟ.สต./27 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสนับสนุนการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ เป็นเงิน 559,560 บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 3. วันที่กำหนดราคากลาง ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือใช้ราคาที่สืบทราบจากท้องตลาดฯ
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

  • 1. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  • 2. ถังออกซิเจนขนาด 6Q พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท (เงินสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  • 3. เครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน)
  • 4. ที่นอนลม จำนวน 10 อัน เป็นเงิน 85,000 บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  • 5. เตียง Fowler 2 ไก จำนวน 3 เตียง เป็นเงิน 66,000 บาท (เงินหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  • 6. เตียง Fowler 3 ไก จำนวน 3 เตียง เป็นเงิน 81,000 บาท (เงินแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
  • 7. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำโดยใช้กระบอกฉีดยา Syringe Driver จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  • ใช้ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ณ ธันวาคม 2561
  • ใช้ราคากลางของทางราชการ บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ปรับปรุง ณ กันยายน 2561
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  • 5.1 นางนวพรรณ ศุขมณี ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  • 5.2 นายอภิยุทธ์ สำมะเนี๊ยะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
  • 5.3 นางชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *