ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? รายการที่ ๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.- บาท (เงินเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๙ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? รายการที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๗๐๐.- บาท (เงินห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *