ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………….

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลละงู จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

   • ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ 1 อัตรา
   • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
   • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา
   • ตำแหน่ง พนังานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
   • ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา

 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้
   • (1) มีสัญชาติไทย
   • (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
   • (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
   • (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
   • (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
   • (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   • (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกคำสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฏหมายอื่น
   • (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   • (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   • (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   • (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   • (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   • (13) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
   • (14) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
   • (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
   • ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์
    • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิกการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางสาขาเทคนิกการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิกการแพทย์ของสภาเทคนิกการแพทย์
    • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิกการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางสาขาเทคนิกการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิกการแพทย์ของสภาเทคนิกการแพทย์
    • อัตราค่าจ้าง รายวัน วันละ 520 บาท
   • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
    • ได้รับบริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    • ได้รับบริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    • อัตราค่าจ้าง รายวัน วันละ 560 บาท
   • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม
    • อายุระหว่าง 20 – 30 ปี นับถึงวันสมัคร
    • ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป สายสามัญ
    • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน Word/Excel ได้
    • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยทันตกรรมมาก่อน หรือมีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
    • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
    • อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
   • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
    • อายุระหว่าง 18 ? 35 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
    • ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
    • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมนุษยสัมพันธ์ดี
    • ไม่สูบบุหรี่/เสพสารเสพติดทุกชนิด
    • อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
   • ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
    • อายุระหว่าง 18 ? 35 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
    • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมนุษยสัมพันธ์ดี
    • ไม่สูบบุหรี่/เสพสารเสพติดทุกชนิด
    • อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
 1. การคัดเลือก
  • ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ
   • สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 70 คะแนน
   • สอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม
   • สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 80 คะแนน
   • สอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel คะแนนเต็ม 20 คะแนน
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานทำความสะอาด
   • สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7477 3563 – 8 ต่อ 100, 101 ในวันและเวลาราชการ

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 • วุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) / ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 • ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและสารเสพติด ในโรงพยาบาลของรัฐ
 • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
 1. ค่าธรรมเนียม

ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 50 บาท

 1. การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 1. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลละงู กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู

 1. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้

โรงพยาบาลละงู จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง 3 เดือนแรก และทุก 6 เดือน หลังจากผ่านการประเมินในรอบ 3 เดือนแรกแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง โดยมีเงินมัดจำ ดังนี้

 • ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12,000 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6,600 บาท

โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

 

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

2 thoughts on “ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา”

 1. ตอนนี้ยังรับสมัคอยู่ไหมค่ะ ตำแหน่งNAค่ะ ประสบการณ์การทำงาน1ปีกว่าค่ะ ดูแลผู้สุงอายุค่ะ เคยดูแลคนไข้ติดเตียง เคสเจาะคอ ซักชั่น ล้างไตทางช่องท้องได้ค่ะ

  1. ตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครค่ะ หากมีประกาศรับสมัคร สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *