ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสตูล (M63120007664) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63120010663 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 2,445,000.00 02/2564

รายการดังต่อไปนี้

  1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ พร้อมเครื่องวิเคาะห์โรคทางจอประสาทตาโดยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000.00.- บาท
  2. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.00.- บาท
  3. โคมไฟแว่นขยาย กำลัง 20x จำนวน 2 ชุด ชุดละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000.00.- บาท
  4. เตรื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000.00.- บาท
  5. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,450,000.00.- บาท
  6. เตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000.00.- บาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *