ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา
– ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒) ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
๓) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
๔) อายุ ๒๐ ? ๔๐ ปี
๕) อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๖๐๐ บาท
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
๑) ได้รับวุฒิการศึกษา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาทางช่างอิเลคทรอนิกส์
๒) เพศชาย
๓) ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
๔) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
๕) อายุ ๒๐ ? ๔๕ ปี
๖) อัตราเงินค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๘,๑๔๖ บาท

๓. การคัดเลือก
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
– สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ๒๐ คะแนน
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
– สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ๒๐ คะแนน

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ? ๗๔๗๗ ? ๓๕๖๓ ? ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

๕. เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
– สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
– สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
– หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
– ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
– หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า ?สำเนาถูกต้อง? และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๖. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

๗. การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

๘. วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก
กำหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ? ๐๘.๓๐ น. การกำหนดสอบ ดังนี้
– สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ๐๘.๓๐ ? ๐๙.๓๐ น.
– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๐๙.๔๐ ? ๑๒.๐๐ น.

๙. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง และมัดจำเงินค้ำประกันสัญญาจ้างดังนี้
– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท
– ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๘,๒๐๐ บาท
โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *