ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและ ใช้ในการเรียน การสอนได้ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 548,000.- บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 5 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีมาน เนสต์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีมาน เนสต์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.- บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 998,000.- บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 648,000.- บาท (เงินหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,299,000.- บาท (เงินหนึ่งล้าน-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *