ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

………………………………….

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 1 นายอิดดาเร็ด ราโอบ

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 2 นางสาวสุบัยดะฮ์ ชำนาญนา
2 1 นางสาวรัตตินันท์ เทพแก้ว

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชี้ไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

  1. ผู้นั้นได้สละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
  3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 ? 16.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *