ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ศสช.กำแพง

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.- บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ศสช.กำแพง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *