ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดสตูล (M65080007544) ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P65080038042 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2,015,000.00 11/2565

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,700,000.- (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
  2. เครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอนปัสสาวะ (Centrifuge Low Speed) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.- บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  3. เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (Centrifuge High Speed) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000.- บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. Centrifuge crossmatching จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 75,000.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  5. เครื่องกดนับแยกเม็ดเลือดขาว (Cell Differential Counter) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  6. เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 40,000.- บาท (เงินสี่หมื่นบาทถ้วน)
  7. Dry bath incubator จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.- บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  8. กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 85,000.- บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *