ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 90,000 BTU) โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560
——————–

จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 รายการ ดังนี้
– เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแอร์ตู้ตั้งพื้น ขนาด 90,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาซื้อดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดสตูล ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไต้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศจังหวัดสตูล
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ
แบบฟอร์มราคากลางครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณลักษณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *