ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์ 14 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายเอกพล เหมรา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสตูล (M66010019397) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P66010026510 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ 4,970,000.00 05/2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.- บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 150,000.- บาท เป็นเงิน 750,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 3. เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 25,000.- บาท เป็นเงิน 75,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 4. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 5. เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่อระบบสถานพยาบาล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 160,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 6. Home Health Care Box Kit จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000.- บาท (เงินเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 7. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.- บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 8. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
 9. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ พร้อมเชื่อมต่อระบบสถานพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 450,000.- บาท เป็นเงิน 900,000.- บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน)
 10. หูฟังแพทย์แบบดิจิตอล (Digital Stethoscope) จำนวน 4 ชุด ชุดละ 20,000.- บาท เป็นเงิน 80,000.- บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)
 11. ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 150 ถุง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 140,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 12. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 460,000.- บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 13. Smart OPD จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 190,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 14. ตู้เย็นเก็บน้ำยา จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 100,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์ 14 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *