ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสตูล (M65120027498) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P65120037713 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 1,062,000.00 03/2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 130,000.- บาท เป็นเงิน 260,000.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
  2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000.- บาท (เงินสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 5,700.- บาท เป็นเงิน 22,800.- บาท (เงินสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 22,000.- บาท เป็นเงิน 88,000.- บาท (เงินแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,600.- บาท เป็นเงิน 5,200.- บาท (เงินห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
  6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA ชนิด Rack Mount จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 50,000.- บาท เป็นเงิน 100,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)
  7. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน)
  8. ระบบ IPD Paperless จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 500,000.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *