กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Rational Drug Use (RDU)
โดยฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลละงู
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
วันที่ 12 เมษายน 2560
ณ ตึกผู้ป่วยนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *