ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

  1. ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ด้านหน้าและด้านข้าง อาคารผลิตยาสมุนไพร
  3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หน้าอาคารพักพยาบาล
  4. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง อาคารศูนย์ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *