ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

  1. ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง
  2. ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  3. คำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ชี้สถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  4. เอกสารสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง
  5. แบบแปลน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *