ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *