สรุปข้อร้องเรียนรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 😕 ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 63 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง
  2. ด้านการบริการ จำนวน 58 เรื่อง ประกอบด้วย
   • พฤติกรรมบริการ จำนวน 26 เรื่อง
   • รอนาน?จำนวน 28 เรื่อง?(รอตรวจ รอใบส่งตัว ?ระบบไม่ดี)
   • ลัดคิวบริการ จำนวน 3 เรื่อง
   • ต้องแก้ไขเอกสารใบตรวจสุขภาพ/ใบส่งต่อ จำนวน 1 เรื่อง

ข้อร้องเรียนทุกเรื่อง ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ตามช่องทางต่างๆ ที่ได้รับ

ช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน

 1. สื่อ Social จำนวน 53 เรื่อง
 2. ตู้รับข้อร้องเรียน จำนวน 10 เรื่อง

โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การดำเนินการแก้ไขและตอบกลับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ ยังมีปัญหาในเรื่อง

   1. ไม่มีชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนที่ชัดเจน ในหลายๆ ข้อร้องเรียน ทางโรงพยาบาลจึงแก้ไขโดย
     • ทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะให้มีชื่อ ? สกุล, ?เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการตอบกลับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

     • กรณีไม่สามารถตอบกลับรายบุคคลตามที่ร้องเรียนมาได้ จะมีการติดบอร์ด ?ถามมา-ตอบไป? ?ที่หน้าจุดซักประวัติผู้ป่วยนอก

   2. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามในเรื่องเดิมซ้ำๆ ทางโรงพยาบาลได้จัดทำแนวทางขั้นตอนการรับบริการในเรื่อง การตรวจสุขภาพ, การขอใบรับรองแพทย์, และการทำสุนัต ทั้งการติดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ที่แผนกผู้ป่วยนอก และการแขวนอยู่ที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลละงู https://www.languhospital.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *