ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  2. ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560
  3. คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องซักและสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  • กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 11 ? 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 ? 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
  • กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *