ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยจำนวน 3 รายการ

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  2. ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  4. เอกสารสอบราคาซื้อ
  5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *