ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ประชุมผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาและผู้ที่ประสงค์จะช่วยงานแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ อำเภอละงู เพื่อขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู

 

? ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *