ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

? ??

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 อาสาสมัคร พอ.สว. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ณ บ้านสุไหงมูโส๊ะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

? ?

? ??? ??

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 คปสอ.ละงู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *