ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พ.ย. 60 ฉบับที่ 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ละงู โดยท่านประธาน นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู และรองประธาน นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุภาพอำเภอ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการเข้าร่วมประชุมรับฟัง สรุปผลการตรวจมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารโรงพยาบาลละงู ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *