ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วันที่ 23 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ได้จัดหน่วยออกเยี่ยมประชาชนในเขตอำเภอละงูที่น้ำท่วมหนัก โดยจัดเตรียมแจกยาชุดพื้นฐานในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น อย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม และแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 23 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ได้จัดหน่วยออกเยี่ยมประชาชนในเขตอำเภอละงูที่น้ำท่วมหนัก โดยจัดเตรียมแจกยาชุดพื้นฐานในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น อย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม และแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 25 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู แจ้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลละงูและตำบลกำแพง เพื่อเร่งฟื้นฟูภาวะสุขภาพหลังน้ำลด โดยแบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 […]