Daily Archives: March 24, 2017

24 มีนาคม วันวัณโรคสากล

24 มี.ค. ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น “วันวัณโรคโลก” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายประเทศรวมทั้งไทย ในปีนี้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า “เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ ขจัดภัยวัณโรค” (on the move against tuberculosis : innovate to accelerate action)

Posted in ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment