ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

  1. ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ด้านหน้าและด้านข้าง อาคารผลิตยาสมุนไพร
  3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หน้าอาคารพักพยาบาล
  4. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง อาคารศูนย์ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP
This entry was posted in ประกาศราคา. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *