Daily Archives: December 1, 2017

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment