รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง61

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *