ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีการคัดเลือกนั้น

 1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 165,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 3. เครื่องช่วยหายใจชนิดพกพาขนาดใหญ่มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 4. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมรถเข็น จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 47,800.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นมีล้อเลื่อนใช้ปรอท จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,600.00 (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 6. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,500.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 7. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 129,600.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 8. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 9. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,400.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 10. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,400.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 11. เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 12. เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,400.00 (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 13. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลผู้ใหญ่ พร้อมที่วัดส่วนสูงได้ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,900.00 (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 14. เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูง (Suction Pipeline) จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000.00 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 15. เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูง พร้อมรถเข็นมีล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 34,500.00 (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 16. ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือทำด้วย silicone จำนวน 19 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนิร์สซิ่ง โฮม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,000.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 17. เบาะลม จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *