ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน นั้น

                    ด้วยจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวิริยะ สงเกื้อ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลละงู (M61080022056) ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P61080031979 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 575,000.00 08/2561

รายการที่ 1. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิย 75,000.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 2. ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000.- บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน)

 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *