ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน นั้น

                    ด้วยจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลละงู (M61080038841) ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P61080054907 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 700,000.00 09/2561

รายการที่ 1 เครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 365,000 บาท (เงินสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 2 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท (เงินหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 3 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท (เงินหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 4 เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท (เงินห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 5 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 เตียง เป็นเงิน 150,000 (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *