ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

——————————

ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือกนั้น

1. เครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารก (NST) โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 365,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

2. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

3. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

5. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 3 เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *