ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ 4 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    ด้วยจังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลละงู (M61110029775) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P61110059431 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 573,700.00 11/2561

รายการที่ 1 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิย 75,000.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 2 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท เป็นเงิน 23,700.- บาท (เงินสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยถ้วน)

รายการที่ 3 ชุดตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.- บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ 4 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.- บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *