ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ 16 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

…………………………………………………………………………

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลละงู (M61110030263) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1P61110060205ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีคัดเลือก4,098,000.0012/2561

ตามรายละเอียดแนบท้าย

โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ ปีงบประมาณ 2562

ที่รายการจำนวนราคาต่อหน่วยราคารวม
1เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู425,50090,000
2
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
3430,0001,020,000
3
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู
132,00032,000
4
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 บีทียู
141,10041,100
5
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู
641,100256,600
6
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 19,000 บีทียู
141,10041,100
7
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู
245,90091,800
8
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
1045,900459,000
9
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู
1854,600982,800
10
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู
654,600327,600
11
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000 บีทียู
354,600163,800
12
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 34,000 บีทียู
162,00062,000
13
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
562,000310,000
14
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู
166,40066,400
15
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู
166,40066,400
16
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู
197,40097,400
รวมเป็นเงิน4,098,000

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *