ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

…………………………………………………………………………

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลละงู (M61110030587) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1P61110060674ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก4,200,000.00
12/2561


 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการThis entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *