Monthly Archives: December 2018

วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 การนำผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะงบลงทุน) เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวมงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 การนำผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2561 (ไม่รวมงบลงทุน) เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment