Monthly Archives: August 2019

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 4 เรื่อง (มาตรา 41) ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 40 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 9 เรื่อง บริการช้า จำนวน 8 เรื่อง สถานที่ไม่เหมาะสม จำนวน 12 … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ———————————————————————-                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. … Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment