Monthly Archives: November 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ———————————————————————-           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น           จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment