ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล (M63010021622) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63010038769 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ 2,472,400.00 04/2563

รายการดังต่อไปนี้

 1. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท
 2. เตียงตรวจครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 15,200 บาท
 3. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท
 4. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 7,500 บาท
 5. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
 6. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
 7. ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท
 8. เครื่องอุ่นเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 95,000 บาท
 9. แผ่นรองช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR Board) จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน 3,200 บาท
 10. เครื่องมือตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก พร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท
 11. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 75,000 บาท
 12. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,750,000 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *